Трговска марка на Европската унија

Регионалниот систем за заштита на трговска марка на Европската унија, е систем преку, којшто трговската марка се штити на ниво – Европска Унија. Се добива заштита на марката за територијата на сите држави-членки на ЕУ (Регистрирана европска марка е валидна и за територијата на Бугарија!).

Регистрираната од Вас трговска марка како Европска, му дава на Вашиот бизнис необходна сигурност за поседуваните од Вас права, исто така Ви овозможува да користите трговска марка не само на територијата на Република Бугарија (какво што право дава регистрацијата на национална марка – на пример бугарска марка), а за целата територија на  Европската Унија.

Тимот на IP Consulting е учествувал во регистрацијата на над 250 европски марки од 2007 г. до 2013 г. и обично е на прво место во официјалните класации на Заводот за хармонизација (кај што се регистрираат марките), помеѓу бугарските застапници по број подадени/регистрирани марки.

Помеѓу клиентите , коишто се имаат обратено кон нас за заштита на нивните марки пред Европската институција се како познати и почитувани бугарски компании, така и компании од САД, Русија, Молдова, Грција, Турција, Македонија и др.

Во врска со регистрација на европска марка ги нудиме следниве услуги:

 • Предходно пребарување за марката;
 • Составување на пријавата за марка, според  потребите на клиентот;
 • Процесуално застапништво во процесот за регистрација на марката;
 • Процесуално застапништво во процедурата за приговор спрема марката;
 • Набљудување на марката после регистрацијата;
 • Услуги за менаџмент на марката;
 • Услуги сврзани со заштита на марката од повреда на правото од страна на трети лица.

Тимот на има богато искуство и во процедури за:

 • Поништување на трговска марка на Европската унија;
 • Отфрлање на трговска марка на Европската унија;
 • Застапништво пред судот на Европска унија за спорови по трговска марка на Европската унија.

За повеќе информација на бугарски >>

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn