Трговски марки

„Марката е знак, спсобен да ги разликува стоките и услугите на еден учесник од стоките и услугите на друг и којшто може да биде графички прикажен“. Тоа е дефиницијата за марка според бугарскиот закон за марките и географските ознаки.

Трговската марка е позната во бизнис средините уште и како „бранд“ или „брандово име“.

Нормално, производниот или корпоративен бранд се поширок поим од индуивидуланата трговска марка, исто така и изградбата на силен бранд и наложбата на брандова вредност се поголем предзвик за бизнесот, отколку изборот, регистрацијата и одржувањето на една или повеќе трговски марки. И покрај тоа регистрацијата и одржувањето на една трговска марка треба да биде првата и основна дејност на секој бизнис денес.

IP Consulting® е компанија, којашто може да регистраира знак избран од Вас за трговска марка.

Трговски маркиIP Consulting® ги нуди следниве услуги во полето на трговските марки:

 • Регистрација на трговска марка во Бугарија;
 • Регистрација на европска марка (повеќе информација за трговска марка на Европската унија, може да најдете тука>>);
 • Регистрација на трговска марка во трети земји (IP Consulting®, регистрира марки во над 70 држави низ целиот свет);
 • Застапништво во процедури за приговор или поништување на регистарција;
 • Заштита против повреда на правата од трговска марка ( повеќе информација ќе најдете во секциите (царински мерки; нелојална конкуренција и заштита на потрошувачите);
 • Пребарување и анализа (повеќе информација во сектор пребарување).
 • Консултации и зделки со трговски марки (пренос, лиценци, продажба и др.)
 • Проценки. Вредностна еваулација на трговски марки (повеќе информација ќе најдете во сектор проценка на нематеријални активи).

 IP Consulting® нуди на своите клиенти и услуги за регистарција на колективни и сертификатни марки, како во Бугарија така и надвор од земјата.

Колективна марка е марка – којашто е сопственост на друштво на произведувачи, трговци или изврашители на услуги и е правно лице. Колективната марка ги разликува стоките и услугите на членовите на друштвото од стоките и услугите на други лица.

Сертификатната марка го потврдува материјалот, начинот на изработка или други карактеристики на стоките или услугите, произведувани или предлагани од лица, со дозвола и под контрола на сопственикот на марката.

Набљдување на марки

Од 01.03.2011 година, со влегување во сила промените во Законот за марките и географските ознаки, на територијата на Р.Бугарија се воведе целостен приговорен систем за регистрација на трговски марки.

За да откликне на потребите на своите клиенти IP Consulting® нуди услуга „ Набљудување на марки“.
Набљудувањето што го нудиме се извршува преку специјализиран софтвер, следејки ги сите марки што се имаат валидност во однос на територијата на Р.Бугарија, т.е. се набљудуваат следните регистри:

 • Публикации во билтенот на бугарскиот патентен завод – бугарски пријави;
 • Публикации во билтенот,  кој што одговара за Европските марки – Канцеларијата на Европската унија за интелектуална сопственост ( EUIPO );
 • Публикации во билтените на Светската организација за Интелектуална сопственост – WIPO- пријави за марки што имаат дејност за територијата на Р.Бугарија.

Кај доклад за откриена слична марка на набљудуваната, на клиентот се испраќа информација во врска со: пријавата; пријавувачот;  стоките и услугите за коишто е пријавена; рок во кој што може да се преземат разумни мерки.

Кај необходност од преземање на  мерки за подавање на Приговор, може да сметате на  IP Consulting® за следното:

 • Подавање на Приговор и застапништво пред бугарскиот патентен завод спрема конфликтни национални марки и меѓународни што важат за територијата на Р.Бугарија;
 • Подавање на Приговор и застапништво пред  Канцеларијата на Европската унија за интелектуална сопственост ( EUIPO )  спрема конфликтни европски марки што се валидни за Р.Бугарија;
 • Подавање ан приговор во други држави, кај што имате регистрирана трговска марка.

Апликација за наблљдување на марки

Формулар за наблљдување на марки (PDF-формат)

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn