Патенти

ПатентиПатентот претставува збир од ексклузивни на сопственикот на патентот којшто креирал пронајдок кој се однесува на производ, постапка или состав за ново, досега непознато или подобрено  решение на технички проблем. Основни критериуми за признавање на право на патент за пронајдокот е тој да биде нов, поседува иновативен придонес и е индустриски применлив.

Корисен модел е објект со конструктивно-технички белези што се однесуваат до усовршување на конструкцијата, формата или просторно комбинирање на премети или уреди , којшто објект е нов и индустриски применлив.

Бугарија е примила современ, хармонизиран со Европското законодавство, закон за патентите и е ратифкиувала Европската патентна конвенција. Од 01.07.2002 г. Бугарија е и членка на Европската патентна конвенција. Бугарија е членка и на меѓународниот договор за патентна кооперација (PCT) Од 1983 година.

IP Consulting® нуди потполнен спектар на услуги во областта од заштитата на патентабилни пронајдоци за бугарски и странски физички и правни лица , што го опфаќа следното:

 1.  Изтражување за патентна чистота.
 2. Составување и уредување на патентни пријави, за пронајдоци од сите области на техниката, согласно законот за индустриска сопственост.
 3. Поднесување на барање и застапство при целосна процедура за признавање на право на патент во Бугарија, представништво против решнија на патентниот завод пред бугарскиот суд.
 4. Поднесување на барање за Меѓународно поднесување на пријава согласно Договор за Соработка на Патенти (PCT пријави) пред Светската Организација за Интелектуална Сопственост.
 5. Поднесување на барање и застапство во комплетната процедура за признавање на Европски патент (директна пријава и ЕУРО- PCT пријава) пред Европскиот Патентен Завод.
 6. Предприеманње на дејности, при оспорување и објавување на невалиден патент.
 7. Заштита пред суд за повреда  на права од интелектуална сопственост.
 8. Проценки; Вредносна евалуација на Патенти и пронајдоци.

Нашата агенција може да Ви помогне во проценката , дали создадениот од Вас пронајдок е патентабилен, да Ве информира и да анализира какви пронајдоци се заштитени со патенти во дефинираната од Вас област на техниката.

Агенцијата може да ги оформи Вашите идеи , ако истите ги поседуваат необходните квалитети, така што да одговараат на законските критериуми за пријава на патент, исто така и да Ве представуваме  пред Заводот за индустриска сопственост преку нашите искусни заспници се до крајот  на процесот и издавањето на патентот.

IP Consulting® може да ги штити Вашите права како сопственици на патент, спрема секаков вид повреда , користејки ги сите начини што ги нуди законот.

Адвокатите на IP Consulting®  се специјализирани во областта на патентното право и може да Ви обезбедат професионална заштита пред суд и Царинска Управа.

Ако Вие сте компанија, што има потреба од вискотехнолошки решенија за да се развива успешно во пазарната средина, ние може да Ви обезбедиме достап до необходната информација , актуелна на државно и светско ниво, што се однесува до решенија коишто предствавуваат интерес за Вас, заштитени или не со патент во земјва и странство.

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn