Индустриски дизајн

Индустриски дизајнДизајн е надворешниот изглед  на производот во целост или на негов дел кој е определен од неговите обележја, особено линиите, контурите, боите, обликот, текстурата и материјалите од кои производот е сочинет или украсен, како и/или неговата орнаментација, според Законот за индустриски дизајн.

Ако Вие имате создадено нов, оригинален продукт, или опаковка, или композиција од производи, IP Consulting® е на Вашите услуги да Ве консултира и ги преземе од Ваше име сите дејности за регистрација на Вашиот нов дизајн.

Ако остварувате износ на стока, објект на регистриран дизајн, IP Consulting® ќе Ве консултира и ќе Ви даде насоки како да ги заштитите Вашите интереси во странство, за да не повредите туѓи права.

IP Consulting® ги нуди следните услуги во областта на индустрискиот дизајн:

 • Регистрација на индустриски дизајн во Бугарија;
 • Регистрација на Европски дизајн (повеќе информација може да најдете во секцијата Европски дизајн);
 • Регистрација на индустриски дизајн во трети држави (IP Consulting® извршува регистрација на индустриски дизајн во над 70 држави низ светот);
 • Застапништво во процедури за поништување или одземање правото на индустриски дизајн;
 • Заштита при повреда на правото на индустриски дизајн (повеќе информација може да најдете во секциите Царински мерки,  Нелојална конкуренција и заштита на потрошувачите);
 • Изтражувње и анализи (повеќе информација во секција Пребарувње);
 • Консултации и зделки со индустриски дизајн (лиценци, пренос, продажба );
 • Проценки на индустриски дизајн ( повеќе информација во секција Проценка на нематеријални активи ).

Апликација за регистрација на индустриски дизајн (електронска форма)

Европски дизајн

Регионалниот систем за заштита на Европски дизајн или препознатлив уште со кратенката “RCD”, е систем преку којшто дизајнот се штити на ниво – Европска Унија.

Се добива заштита на дизајнот (надворешниот изглед на продуктот), за територијата на сите 28 држави – членки на Европската Унија (Регистриран европски дизајн, има дејност и за територијата на Бугарија вклучително).

Регистрирањето на европски дизајн, се случува преку унифициран систем за пондесување, плаќање на такса, за околу 7 дена од дата на плаќањето на таксата.

Така системот за регистрација на Европски дизајн е исклучително конкурентен, од гледна точка на трошкови, процедури и време во однос со заштита на дизајн држава по држава или по меѓународен ред.

IP Consulting® ги нуди следните услуги на своите клиенти, во сверата на Европскиот дизајн:

 • Пребарување за порано регистрирани дизајни;
 • Консултации во врска со објектот на заштита – како на пр. – како да бидат представени сликите во пријавата со цел постигање на најголема заштита;
 • Застапување во процесот за регистрација на европски дизајн;
 • Застапување во процеси за поништување на веќе регистриран дизајн.
 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn